Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Projektet har hittills huvudsakligen finansierats med stöd av Länsstyrelsen i Västerbottens län (Matlandet Sverige) samt med ett bidrag från Region Västerbotten. Utan initiala insatser från Per-Göran Persson – ansvarig handläggare för Matlandet på Länsstyrelsen – hade inte projektet blivit av!

Akademi Norr utgör också ett viktigt stöd främst genom verksamhetschefen Anne Åberg och ekonomiansvarige Gudrun Viklund.

Viktiga samarbetspartners är dels Gold of Lapland genom dess verksamhetsansvariga Karin Fällman dels LRF och dess affärsutvecklare Gunnar Forsgren samt Vindelälvskommunerna (VIKOM).

Allra viktigast för projektets genomförande har dock de företag som medverkat varit och många eldsjälar återfinns i denna grupp.

Projektets huvudidé

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna såväl internationellt som nationellt. Projektets huvudidé är att bidra till en utveckling av matturismen efter och omkring Vindelälven i syfte att bl a bevara en levande landsbygd och öppna landskap samt att skapa fler arbetstillfällen. Ökad matturism utgör ett viktigt komplement till den växande naturturismen efter och omkring ”nationalklenoden” Vindelälven. De senaste årens utveckling i Jämtland utgör en god förebild.

Sammanfattning av arbetet med Route Gastronomique 2012-2014

En förstudie gjordes våren 2012 på uppdrag av VIKOM-kommunerna av Ulla Blomqvist assisterad av Mia Lundgren om förutsättningarna att utveckla besöksnäringen efter och omkring Vindelälven med fokus på matupplevelser. Den kompletterades så småningom med en mindre förstudie som gjordes av Ulla Blomqvist på uppdrag av Gold of Lapland och som omfattade främst Malå och Norsjö kommuner. Dessa låg sedan som grund för ansökningar om medel från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Region Västerbotten.

Projektägare

Akademi Norr