Published On: 16/1/2024

Projektbeskrivning

2019 utnämndes Vindelälven-Juhttátahkka till ett biosfärområde: ett test- och modellområde för hållbar utveckling. Biosfärområdet är gränsöverskridande och omfattar delar av Sapmi i sju kommuner i Västerbotten och en i Norrbotten.

Som en del i Unesco:s Man and the Biosphere Program är Vindelälven-Juhttátahkka en nationell och internationell arena för implementering av Agenda 2030 och en arena som erbjuder möjlighet att ta egna initiativ, lära nytt, nätverka och tillsammans arbeta för hållbar utveckling

Projektet Arena för hållbar utveckling bygger på erfarenheter och lärdomar från egna och andras projekt, inspel från kommuner, myndigheter, företag, samebyar, föreningar, akademi, samt djupintervjuer och workshops med boende och verksamma i biosfärområdet i alla åldrar. Syftet är att fortsätta arbetet med biosfärområdet som neutral arena för hållbar utveckling tillsammans med boende och verksamma i området.

Projektet utgår från de identifierade behoven:

  • Stärka kunskap om hållbar utveckling
  • Stärka organisering och lokalt engagemang för hållbar utveckling
  • Förbättra samverkan inom och mellan areella näringarna
  • Samordna planerad och målgruppsanpassad kommunikation med det övergripande målet att bidra till beteendeförändring.

Projektet pågår mellan 2023-06-01 – 2026-05-31 och delfinansieras av Region Västerbotten.

Projektets målsättning

Arbetet inom projektet ska på kort sikt leda till:

– Ökad kännedom om BVJ
– Ökad legitimitet av BVJ som neutral arena
– Ökad kunskap om hållbar utveckling
– Ökad kunskap om renskötsel och jordbruk
– Fler samarbeten inom och mellan sektorer och intressenter i biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Arbete inom projektet ska på lång sikt leda till:

– Bidra till synergier inom och mellan samhällssektorer och aktörer i biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka
– Inspirera till ökad stolthet och engagemang
– Bidra till ökad medvetenhet och delaktighet genom lärande för hållbar utveckling

Projektets övergripande mål är att på lång sikt leda till beteendeförändring och på så sätt bidra till de globala målen i Agenda 2030.

Hur arbetet går till

Projektet består av fem olika arbetspaket som drivs och genomförs i samverkan med kommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln. Vännäs och Umeå. Innehållet i arbetspaketen utförs för och med boende och verksamma i biosfärområdet. Projektet ska integrera ungdomsperspektivet i alla arbetspaket.

Arbetspaket

AP 1: Organisering av hållbar platsutveckling
AP 2: Utveckla mötesplatser i Vindelälven-Juhttátahkka
AP 3: Utveckla biosfärområdet som neutral arena
AP 4: Lärande för hållbar utveckling
AP 5: Kommunikation om hållbar utveckling

 

Projektägare

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

 

Projektet delfinansieras av Region Västerbotten