Published On: 13/9/2023

Beskrivning

Syftet med projektet Superb är att lägga grunden för storskalig restaurering av skog och innebär olika typer av skogsbruksåtgärder och naturvårdsåtgärder för att höja landskapets funktion för biologisk mångfald och även människors nytta av skogen.

Projektet är uppbyggt kring tolv demo-områden runt om i Europa, varav Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är det svenska demo-området.

Totalt ingår 16 länder och 36 organisationer i projektet och pågår från 2022 till och med år 2025.

Hur arbetet går till

Insatserna inom projektet syftar till att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap.

Utmärkande för projektet i Sverige är att man arbetar med skogen som arena för skogens alla värden sett till flertalet intressenter som exempelvis besöksnäring, friluftsliv, rennäring och hållbart skogsbruk. Därför är samverkan och lokal förankring viktigt för projektet i biosfärområdet och sker tillsammans med:

  • Intresseföreningar och andra organisationer
  • Samebyar
  • Markägare och markägarföreningar
  • Kommuner
  • Skogsbolag

Projektägare

  • Lead partner: European Forest Institute (EFI)
  • Svenska partners: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen Västerbotten (Biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka, Västerbottens regionala skogsprogram och Skogsstyrelsen)

 

Mer information om projektet:

Pågående: SUPERB – Skogsprogram Västerbotten (skogsprogramvasterbotten.se)