Biosfärprogrammet (UNESCO:s Man and the biosphere programme) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och dennes livsmiljö i ett globalt perspektiv.

Programmet startade i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt program där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas.

Biosfärprogrammet fyller många funktioner och uppmuntrar till utveckling av lokala lösningar på globala utmaningar. Biosfärprogrammet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön och globala förändringar, utan också till en starkare samförvaltning då samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer är en ledstjärna. Ett biosfärområde kan ses som en brobyggare som knyter samman strategiska aktörer i ett visst område. I Biosfärområden testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdet ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra till bättre förståelse av biosfärens resurser.

Biosfärprogrammet skiljer sig från Unescos andra vetenskapliga program, eftersom det bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i områdena. Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering av medlemsländerna. Det finns idag (2018) närmare 700 biosfärområden i 122 länder, vilka samarbetar i the World Network of Biosphere Reserves. Biosfärprogrammet leds på central nivå av en styrelse och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem.

Biosfärområden innebär bara möjligheter – Biosfärområden tillför inga regelverk eller restriktioner. Meningen med biosfärområden är att de ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamma mål blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet. Du är en del av biosfären!

Nyheter från MAB programmet

[wp-rss-aggregator feeds="man-and-the-biosphere"]