Biosfärområden i Sverige

De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns goda möjligheter att bilda fler biosfärområden. I Sverige finns fem biosfärområden, vilka listas nedan. Biosfärområde Torneträsk drogs tillbaka av Sverige 2010 och ingår inte längre i världsnätverket för biosfärområden. Förutom kandidatområdet Vindelälven-Juhtatdahka finns det dem etablerade och ett kandiderande biosfärområden i Sverige. Läs mer om dem här.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes som biosfärområde 2005. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Området är artrikt, har ett välbevarat kulturlandskap med stora arealer inlandsstrandängar. Läs mer på Kristianstads Vattenrikes webbplats
eller gilla dem på Facebook

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som utsågs av Unesco 2010, har påbörjat ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling i linje med Unescos riktlinjer för biosfärområden. Vänerskärgården med Kinnekulle har höga landskapsvärden ur både biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Inom området finns en nationalpark, ett större antal naturreservat, en mängd arter som är rödlistade eller hotade samt ett stort antal ekonomiskt betydelsefulla arter och grödor. Läs mer på Vänerskärgården med Kinnekulles webbplats eller gilla dem på Facebook.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
De mycket höga och unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur. Här går den naturliga norrlandsgränsen “limes norrlandicus”. Hit upp når den mellaneuropeiska lövskogsregionen och här börjar Norrlands väldiga barrskog. De höga naturvärdena kan sammanfattas med att inget annat område i Skandinavien har en så stor artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar). Nedre Dalälven utnämndes av Unesco 2011. Läs mer på Älvlandskapet Nedre Dalälvens webbplats eller gilla dem på Facebook.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Blekinge Arkipelag är 210 000 ha stort, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Blekinges kustlandskap är ett av Sverige mest tätbefolkade områden. Totalt bor ca 85 000 personer inom biosfärområdet, varav ca 4 000 på öar med eller utan fast landförbindelse. Blekinge Arkipelag utnämndes av Unesco 2011. Läs mer på Blekinge Arkipelags webbplats eller gilla dem på Facebook.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Öster om Vättern utbreder sig ett mångfacetterat och ur flera aspekter unikt landskap. Topografin gör området ovanligt småskaligt och variationsrikt och på en sträcka av endast några kilometer täcks fyra odlingszoner in. Inom Östra Vätterbranterna ligger nästintill orörda brantmiljöer tätt intill välhävdade lövängar. Här finns också allt ifrån större tätorter till tysta skogslandskap. Läs mer på Östra Vätterbranternas webbplats eller gilla dem på Facebook

Biosfärkandidat Voxnadalen
Ovanåkers kommun har under många år visat intresse för att bilda ett Biosfärområde. I december 2013 beslutade programkommittén för Biosfärprogrammet att utse området till biosfärkandidat. I området där Voxnans vatten likt en pulsåder slingrar sig genom dalgången, finns de allra största och pampigaste Hälsingegårdarna. Gårdar som historiskt hade en mer mångfasetterad försörjning än idag, och där kombinationen av jord- och skogsbruk med tillhörande fäbodvallar utgjorde grunden. Landskapet har formats av tidigare och nuvarande markanvändning där all tillgänglig mark togs i anspråk i en ekonomi som länge byggde på självhushåll. Läs mer på Voxnadalens facebooksida.