Biosfärområden innebär inga nya restriktioner, begränsningar eller inskränkningar på något sätt. När det gäller skyddade naturområden beslutas och förvaltas de av myndigheter och genom naturvårdsavtal. 34 % av den totala ytan av det planerade biosfärområdet består av frivilligt och formellt skyddad natur. Skydd i form av naturreservat, Natura 2000, biostopskydd och naturvårdsavtal bidrar till bevarande av biodiversitet på genetisk-, art och ekosystemnivå.

Inom biosfärområdet finns följande antal skyddade områden:

  • 1 nationalpark, Pielkaisetotalt 5 581 ha
  • 90 naturreservat, totalt 264 569 ha
  • 43 naturvårdsavtal, totalt 709 ha
  • 120 biotopskydd, totalt 482 ha
  • 3 Ramsarområden, totalt 7 956 ha
  • 2 759 områden med frivilliga avsättningar, totalt 25 789 ha

Flera av de skyddade områdena går omlott varför den totala arean skyddade områden inte stämmer med summeringen av enskilt skyddade områden.

Inom biosfärområdet finns många skyddsvärda och hotade arter:

  • 20 skyddsvärda enligt EU:s habitatdirektiv
  • 51 skyddsvärda enligt EU:s fågeldirektiv
  • 19 hotade arter enligt globala listan (IUCN)
  • 488 arter på nationella rödlistan

Den skyddade naturen säkerställer också leveransen av många av de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av, liksom naturens förmåga att svara på förändringar i miljön. Stora delar av de skyddade områdena är unika globalt sett. Det gäller till exempel den fritt strömmande Vindelälven, fjällurskogarna och landhöjningskusten.

För att läsa mer om Västerbottens och Norrbottens skyddade naturområden, klicka på knapparna nedan.