Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Syfte:

  • Att identifiera lämpliga kulturmarker och kulturobjekt i området som haft betydelse för den biologiska mångfalden. Exempel är gamla bosättningar, marker som betats, områden som utnyttjats för strandslåtter och myrslåtter samt samiska vallar och andra områden som bl.a. hör till renskötseln
  • Att samla identifierade objekt och därtill hörande information i en databas.
  • Att undersöka hur markägare, djurhållare och andra aktörer i landskapet ser på framtiden för de identifierade objekten.
  • Att göra en handlingsplan för vilka värdefulla kulturlämningar som bör restaureras, hur de kan fortsätta hävdas och göras tillgängliga för en intresserad allmänhet och därmed berika biosfärkandidatområdet
  • Att färdigställa en större EU-ansökan (LIFE-fonden) för att finansiera restaurering och fortsatt hävd med betande djur, slåtter, etc av särskilt värdefulla kulturmarker.

Projekttid:

januari 2019-augusti 2019

Projektägare:

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka