Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Rusksele Hembygdsförening har i många år planerat en hemvändardag, som skulle spegla den äldsta tid som vi fortfarande har levande berättarvittnen till, från 1940-tal och framåt. De ville lyfta vindelådalen som ett enda område, som binds samman med älven som sträcker sig från fjäll till hav, där i identiteten som boende efter vindelådalen stärks. En viktig del i detta blir då den långa tradition av samer som vintertid kom och bodde hos olika familjer i byn. Långt innan de samiska familjerna skaffade egna hus i de områden där de hade vinterbete, så löste man boendet genom att bo hemma hos olika familjer. Detta förekom kanske fram till 60-talet och sedan började man hyra hus för sitt vinterboende.

Det Rusksele Hembygdsförening ville nå med sitt projekt och denna dag är ett ökat intresse för byns historia och dess människor och kanske viktigast att knyta nya kontakter utifrån ett historiskt perspektiv. Vindelälvens dalgång är ett område som sitter ihop från hav till fjäll och där vi alla är beroende av varandra på ett eller annat sätt. Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde medfinansierar ”Hemvändar- och kulturdag- så minns vi byn” då projektet ligger i linje med biosfärkandidaturens mål, vision och verksamhetsidé genom att det syftar till att öka intresset för en av älvdalens byars historia och dess människor och att återta kontakten med historiska relationer samt visar att Vindelälvens dalgång är en naturlig enhet där vi alla är beroende av varandra på något sätt. Genom sitt avstamp i historiska relationer bidrar projektet till att få återuppleva minnen och berättelser, ett återupptaget samarbete samt ökad förståelse mellan Ruskseles bybor och renskötare som historiskt och i nutid har haft och har sina renar i området

Dagen dokumenterades i bild och film, där människor som vill kan få berätta gamla minnen från Rusksele både direkt och om man vill berätta framför kamera.

Projektägare

Rusksele Hembygdsförening