Published On: 20/9/2022

Beskrivning

Projekt “Hållbar platsutveckling i Vindelälven-Juhttátahkka” har fått stöd av Tillväxtverket för att tillsammans arbeta för en hållbar platsutveckling i Vindelälven-Juhttáthakka biosfärområde.

Syftet med projektet är att genom samverkan skapa långsiktiga lösningar på strukturella och strategiska utmaningar kopplade till hållbar platsutveckling och besöksnäring i Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Projektet pågår till och med februari 2023.

Projektets målsättning

Målsättningen är att skapa en långsiktigt attraktiv, konkurrenskraftig plats för besökare, boende, företag och investerare. För Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka, som sträcker sig igenom sex kommuner och två län, blir samsyn och kommunikation i ett tidigt skede ett viktigt operativt verktyg och en framgångsfaktor. I arbetet ingår därför även att bygga samverkan kring ett geografiskt stort område samt att stärka ett besöksmål som är intressant både nationellt och internationellt och bidrar till lokal attraktionskraft.

Hur arbetet går till

Arbetet utgår från en modell för platsutveckling som har utarbetats av Unesco och som sedan anpassats till mer svenska förhållanden med världsarvet Falun som pilotmodell – Handbok för turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer.

Handboken innebär 10 utvecklande guider som fokuserar på olika delar av hållbar platsutveckling. Handboken är ett stöd som anpassas efter varje områdes unika förutsättningar.

Projektet Hållbar platsutveckling i Vindelälven-Juhttátahkka koncentrera sig på guide 1 och 2, som innebär att skapa en helhetsbild av nuläget för att bedöma hur platsen ska kunna utvecklas hållbart och långsiktig. Första delarna av arbetet utgår från att sammanställa fakta och kunskap och analysera hur hållbar besöksnäringen är, samt bedöma vilka områden som är viktigast att utveckla. Guide 2 innebär att tillsammans skapa en strategi som omfattar centrala ansvars- och utvecklingsområden.

Stödet ger alla som har påverkan på den hållbara platsutvecklingen inom biosfärområdet en möjlighet att formera oss på ett grundligt och framtidssäkrat sätt, samt att sätta gemensamma mål och strategier för hållbar utveckling.

Projektägare

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Läs mer om projektet:

Projekt Hållbar platsutveckling Vindelälven-Juhttátahkka