Published On: 28/6/2022

Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som beviljas totalt 19 miljoner kronor inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling”.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En av delarna i uppdraget handlar om att arbeta för en hållbar platsutveckling i hela landet. Målet är att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring pekar ut platsutveckling som en viktig del i att uppnå målet att Sverige ska bli världens mest hållbara och attraktiva resmål.
– Hållbar platsutveckling utgår från platsens förutsättningar och förutsätter samverkan mellan fler aktörer än enbart inom besöksnäringen. Platsutveckling för en hållbar turism och besöksnäring tar hänsyn till både boendes, besökares, företagens, civilsamhällets och det offentligas behov” säger Helena Lindahl, teamsamordnare hållbar plats- och destinationsutveckling på Tillväxtverket.

Världsarv och biosfärområden från norr till söder
Tillväxtverket gör en särskild satsning på totalt åtta projekt med utvalda världsarv och biosfärområden. Projekten ska utifrån Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer utveckla platser för att öka den lokala attraktionskraften. Följande biosfärområden har beviljats medel: Vindelälven-Juhttátahkka, Voxnadalen, Östra vätterbranterna, Blekinge Arkipelag och biosfärkandidat Vombsjösänkan. De världsarv som beviljats medel är: Höga kusten och Kvarkens skärgård Hälsingegårdarna, Hansestaden Visby, Grimeton Radiostation och Örlogsstaden Karlskrona.

Fortsättningsprojekt från tidigare satsning
Under 2022 fortsätter fem projekt från den tidigare satsningen på hållbar platsutveckling. Projektägarna är Destination Funäsfjällen, Umeå kommun, Falköpings kommun, Sotenäs kommun och Västerviks museum.

Här finns mer information om de beviljade projekten: Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling.

För mer information, kontakta:Helena Lindahl, Teamsamordnare hållbar plats- och destinationsutveckling

Telefon: 08-615 80 91