Published On: 12/11/2021

För att komma närmare och få i gång dialog med ungdomarna i biosfärområdet har vi börjat besöka gymnasie- eller högstadieskolor i biosfärkommunerna. Engagerade och kloka elever har fått information om hållbar utveckling och Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka och deltagit i workshops och diskussion om framtiden på den lokala platsen.

Vi arbetar med projektet Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – ett modellområde för hållbar utveckling som fått stöd av Region Västerbotten. Barn och ungdomars inkludering och engagemang är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling och genomsyrar arbetet inom alla fokusområden i projektet och i biosfärområdet.

För att komma närmare och få i gång dialog med ungdomarna i biosfärområdet har vi haft samråd med representanter i kommunala handlingsgruppen och rektorer och lärare i varje kommun. I september under SEE-veckan – en vecka som uppmärksammar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – har vi börjat besöka gymnasie- eller högstadieskolor i biosfärkommunerna. Målet är att besöka minst en skola i varje kommun under hösten 2021 och att etablera kontakt med ungdomarna för en fördjupad dialog och samarbete kring hållbarhetsfrågor.

Demokrativeckan i Sorsele kommun

Första besöket var i Sorsele kommun och Vindelälvsskolan som firade Demokrativeckan.  Skolans elevråd och medarbetare från Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka var inbjudna till kommunhuset. Kommunalrådet Kjell Öjeryd och avgående kommunchef Christer Normark tog hjärtligt emot elevrådet och diskuterade – helt i linje med Barnkonventionen och flera av de globala målen i Agenda 2030 – en plan för ungdomarnas varaktiga delaktighet och inflytande i frågor som rör dem och deras framtid. Därefter presenterade Daniela Nedelcheva Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Elevrådet hade många goda exempel på hållbar utveckling. Representanterna i elevrådet som var i åk 6–9 lyfte frågor om bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, turism och friluftsliv, litteratur och kultur och diskuterade dessa frågor utifrån lokala, nationella och globala perspektiv.

Besöket avslutades med en workshop som fokuserade på Sorsele kommun och ungdomarnas framtid där. Elevrådet var samstämmigt att utbudet av tjänster och aktiviteter är jätteviktig för morgondagen i Sorsele kommun. Det viktigaste frågan enligt alla deltagare var att lokala ungdomsgården kan förbli en samlingsplats för många unga. Elevrådet förklarade detaljerad betydelsen av en ungdomsgård och imponerade genom att ta fram egna förslag på lösningar – till exempel samverkan med lokala företag.

Hornavanskolan i Arjeplogs kommun

Nästa besök gick till Hornavanskolan i Arjeplogs kommun. Två klasser från Hotell- och turismprogrammet och deras lärare fick se och lyssna på en presentation om Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka – ett modellområde för hållbar utveckling över länsgränserna och en del av världsnätverket av biosfärområden. De engagerade ungdomarna ställde frågor som rörde den hållbara utvecklingen i området och deras egna möjligheter att påverka den. Det globala målet 4 – God utbildning för alla var i särskild fokus för eleverna på Hornavanskolan i och med den pågående utredningen av nedläggning av gymnasiet i Arjeplog.

Alla ungdomar fick medverka i en workshop om möjligheterna och framtiden i Arjeplogs kommun. I gruppdiskussionerna och i gemensamma arbetet framträdde tydliga prioriteringar. Enligt ungdomarna är en gymnasieskola och arbetsmöjligheter väldigt viktiga för platsen attraktivitet och framtid. Den vackra och öppna naturen uppskattades som en tillgång.

Besök på Liljaskolan i Vännäs kommun

Tredje besöket var i oktober och tog oss till Vännäs kommun. Vi träffade två klasser från årskurs 1 och 2 på Naturbruksprogrammet på Liljaskolan. Naturbruksprogrammet vänder sig till de som ska arbeta med skog, natur och maskiner. Programmet ger kunskaper om skogen som förnybar och uthållig resurs.

Projektledaren Daniela Nedelcheva berättade om Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Biosfärambassadören Tommy Sandström som är bosatt i Vännäs kommun och en av initiativtagarna av hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang pratade med ungdomar och lärare om den fantastiska naturen, den oreglerade Vindelälven och om lokala förutsättningarna. Tommy lyfte möjligheten för biosfärområdet att bli ett modellområde som sprider goda exempel på hållbart skogsbruk.

Eleverna på Liljaskolan också deltog i en workshop om sin plats och framtiden där. Intressanta diskussioner kring skogsbruk och skogsanvändning, framtida arbetsmöjligheter och skogens betydelse i biosfärområdet växte fram.

Nu planerar vi även möten med ungdomar i Lycksele, Vindeln och Umeå.