KANSLIET

Det dagliga arbetet i biosfärkandidatorganisationen drivs av koordinatorn Anders Esselin på biosfärkansliet. Kansliet jobbar i huvudsak med att genomföra verksamhetsplanen, vilken under 2017-2018 bestått av att, med hjälp av andra i Vindelälven-Juhtatdahka, arbeta vidare med den ansökan som lämnats in till Svenska Unesco under våren 2018. Det ingår även att informera allmänheten om biosfärsarbetet och att fungera som ”spindlar i områdets olika nätverk” och därigenom kunna guida bra idéer i rätt riktning. Under året kommer kansliet även stödja en hel del projekt som arbetar med hållbar utveckling i området.

STYRELSE
Arbetet styrs av en interimistisk styrelse bestående av 17 ordinarie medlemmar och 17 suppleanter. Styrelse har till uppgift att fokusera på strategiska utvecklingsfrågor och beslutar årligen om biosfärkandidatens verksamhetsplan och strategidokument, tex kommunikationsplan och utvecklingsplan, och godkänner genomförd verksamhet som redovisas i den årliga verksamhets­berättelsen. I förstudien har alla varit överens om att det lokala engagemanget är grundläggande för att biosfärområdets arbete skall bli framgångsrikt och att det är viktigt att styrelsen skall representera hela älvdalen med den verksamhet och de människor som finns här. Förhållandena skiljer sig avsevärt åt om man lever i fjällvärlden, i skogslandet eller vid kusten.

Representation Ordinarie ledamot Suppleanter
Länsstyrelse Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten Britta Wennström, Länsstyrelsen Norrbotten
WWF Ola Jennersten, Världsnaturfonden Vakant, Världsnaturfonden
Fjällkommun Jan Ask, Sorsele kommun Peter Andersson, Arjeplogs Kommun
Skogskommun Jeanette Knutstam, Vindelns kommun Linda Orädd, Lycksele kommun
Kustkommun Annika Myrén, Umeå kommun Johan Söderling, Vännäs kommun
Sameby 1 Eva Lisa Myntti, Gran Börje Stenlund, Malå
Sameby 2 Jim Persson, Ran Göran Jonsson, Ran
Turism Oswald Jonsson, Fjällhästen AB Karin Fällman, Gold of Lapland
Areella näringar Erika Larsson, LRF Arne Lindström, LRF
Skogsbruk Kristina Nilsson, Skogsstyrelsen David Berglund, Sveaskog
Fjällby Ann-Christine Blind, Laisälvens byar Ann-Kristine Vinka, Ammarnäs
Skogsby Eleonor Hedman, Vindelgransele Erik Alnersson, Rusksele
Kustby Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö Anders Enetjärn, Tavelsjö
Ideell organisation Anders Forsberg, STF Torgny Forsgren, SNF
Universitet Christer Nilsson, Umeå universitet Bengt Kriström, SLU
Fiske Stig Westbergh, Vindelälvens fiskeråd Anders Nilsson, Vindelälvens fiskeråd
Region Västerbotten Lena Friborg, Region Västerbotten Dan Jonasson, Region Västerbotten

Arbetsgruppen
Biosfärkandidaturen har även en arbetsgrupp som har till uppgift att avlasta styrelsen och kansliet med olika administrativa uppgifter. Arbetsgruppen består av tjänstemän/kvinnor från alla de sex ingående kommunerna:

Ingela Edholm Forsberg Arjeplogkommun
Jonas Svensson Umeå kommun
Per Röckner Sorsele kommun
Vakant Vindeln kommun
Greger Jonsson Lycksele kommun
Leopold Sjöström VIKOM
Emelie Höglander Vännäs kommun