1. Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett modellområde utformat av UNESCO där ett hållbart samspel mellan människa och natur står i fokus. Det man jobbar för är en hållbar långsiktig samhällsutveckling. Varje biosfärområde är unikt eftersom de formas efter sina egna lokala förutsättningar.

2. Vilka syften har ett biosfärområde?
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald.
  • Utveckla samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Lokalt jobbar vi för att gemensamt på bästa sätt genomföra dessa syften i området.

3. Innebär ett biosfärområde nya restriktioner? 

Nej, ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Det viktiga i ett biosfärsområde är att beslut tas lokalt gemensamt av berörda parter. Om det finns en nationalpark eller ett naturreservat i området gäller fortfarande dess regler.  Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten.

4. Hur påverkas jag som bor i ett biosfärområde?

Hela projektet handlar om en hållbar utveckling och där är människan en viktig del. Eftersom det inte innebär några restriktioner är det möjligheterna som står i centrum och de anpassas utifrån vem du är. Du är en viktig del i området.

5. Varför är det bra med ett biosfärområde?

Biosförområden har visat sig bevara och öka naturens mångfald samtidigt som de berikat samhällen ekonomiskt och hållbart. Ett exempel är Vattenriket i Kristianstad där de hållbara satsningarna gett ekonomiska inkomster och ökat naturskyddet. I ett hållbart samhälle är det ingen eller inget som går förlorat – det är det som eftersträvas i ett biosfärområde.
Läs mer om biosfärområden på Unescos hemsida.

Utvärdering av Kristianstads Vattenområde