Published On: 20/5/2022

Beskrivning

Biosfärområdet har sökt och fått beviljat regionala utvecklingsmedel av Region Västerbotten. Projektets huvudsakliga målsättning: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – ett välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Projektet pågår till april 2023.

Projektets målsättning

Projektets och Vindelälven-Juhttátahkka Biosfärområdes övergripande mål är: Att tillsammans stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven-Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Projektet utforskar möjligheterna att utgöra arena för utmaningsdriven forskning och för myndigheternas, näringslivets, akademins och civilsamhällets utveckling och innovationskraft.

För att uppnå projektmålet har åtta delmål tagits fram kopplat till: 1. mångfald av kulturella uttryck; 2. utveckling av lokalsamhället: 3. besöksnäring och friluftsliv för alla; 4. framgångsrik renskötsel; 5. fiske i levande sjöar, 6. vattendrag och hav; 7. levande landskap; 8. goda externa samarbeten samt kommunikation.

Förväntade effekter

Aktiviteterna i projektet bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet till nytta för män och kvinnor, flickor och pojkar och andra boende och verksamma i området. De förväntade effekterna är ökad medvetenhet, engagemang, delaktighet, nya och tvärsektoriella samarbeten, arenor för påverkan och gemensam vilja till omställning för hållbar utveckling. Anpassning med ett helhetsperspektiv där alla aspekter i hållbar utveckling tas hänsyn till, hela samhällets agerande och flera aktörers långtgående samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030 är effekter som förväntas på lång sikt.

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är boende i området, företagare inom areella näringar, organisationer, kommuner, samebyar, universitet och högskolor, samt markägare i biosfärområdet. Även övrigt näringsliv, besökare och potentiella besökare, inflyttare och investerare gynnas av biosfärområdet, dess utveckling och samarbeten.

Tillvägagångssätt

Biosfärområdet har ett holistiskt angreppssätt för hållbar utveckling där bevarande av natur och biologisk mångfald blir en del av samhällets utveckling. Genom tillvaratagande av allas erfarenheter och kompetens kan området och regionen utvecklas hållbart. Mångfalds- och jämlikhetsarbetet i projektets alla aktiviteter handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, samt att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder samt socioekonomiska förutsättningar.

Projektet spänner över flera teman och kombinerar insatser om att utveckla, stödja och bevara. Projektet vänder sig till individer, organisationer, myndigheter och företag samt bygger på engagemang från dess partners och medlemmar och möter dessa utifrån ett flexibelt och dynamiskt förhållningssätt. Insatserna är kopplade till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och är beroende av våra medaktörers engagemang vilket förhindrar alltför specifika aktivitetsformuleringar.

Biosfärområdenas erfarenhet av att arbeta praktiskt och integrerat med hållbar utveckling i en svensk kontext gör Vindelälven-Juhttátahkka till ett intressant och strategiskt område att lära av, stötta och investera i när Agenda 2030 för hållbar utveckling genomförs i Sverige.

Projektägare

Länsstyrelsen Västerbotten