Published On: 24/4/2020

Med start efter midsommar och ett par veckor in i juli kommer Länsstyrelsen Västerbotten att inventera möjliga ängs- och betesmarker längs Vindelälven.

De områden där inventeringen kommer att ske är: Brännland-Spöland, Selet-Överrådå, Strycksele-Hällnäs, Vindelngransele-Björksele, Övre Saxnäs-Blattnicksele och Övre Sandsele. Syftet är att hitta marker som idag inte hävdas, men där det kan vara möjligt att återskapa naturvärden med hjälp av bete eller slåtter. I valet av områden har bland annat en spridning mellan kommunerna och att det finns höga naturvärden varit urvalskriterier. Har markerna klassats som restaurerbara vid tidigare inventeringar eller har andra värden, t.ex artrika vägkanter, är de extra intressanta. Markerna som ingår i inventeringen är bl.a. de som varit med i Äng och betesmarksinventering som gjorts tidigare, men som idag inte sköts med stöd från Jordbruksverket. Även marker som finns med i Äng- och Hage, en inventering som gjordes redan i början av 1990-talet, kan ingå.

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med den person som utför inventeringen, Isak Vahlström, kan du kontakta honom på telefon 073-8052848 eller maila till isak.vahlstrom@gmail.com

Isak Vahlström

Vill du veta mer om inventeringen, är i behov av betesmarker eller intresserad av restaurering av marker i någon av dessa områden – hör då av dig till betesmarkssamordnare Hanna Lindgren på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontaktuppgifter till Hanna
E-postadress: hanna.lindgren@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 – 225 42 60