Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Festivalen hålls på våren i  Vännforsbäck och går i hållbarhetens tecken. Den firar naturens skiften med visdom, musik, mat och glädje. Festivalen rymmer plats för talare, marknadsstånd med lokalproducerade varor, workshops, lek, musik och dans samt närodlad mat. Kansliet bidrog 2016 med två bussar så att nyanlända från Hällnäs skulle kunna besöka festivalen.

Projektet bidrar med en mötesplats för den lokala befolkningen som bor och verkar i Vindelälvsdalen, främst i dess nedre del samt besökare, och lyfter teman som är viktiga för visionen inom Vindelälven-Juhtatdahka. Exempelvis genom föredrag och naturvandringar som erbjuder information om området (Vännforsbäck), möts tre kommuner inom några kilometers radie. Här finns unika geologiska såväl som biologiska värden, historiskt intressanta händelseförlopp (tex istidsälven) och i nutid. Kunskapsförmedlare har bland annat varit forskare (främst inom biologi och geologi) och naturskyddsföreningen.

Våra så kallade Talks (korta föredrag) vilka filmas och läggs ut på hemsidan varje år, utgör bryggor mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap.
Som stöd i vårt projektmål har vi beaktat och tillämpat de tre dimensionerna i hållbar utveckling (SEE):

  • Sociokulturell tillämpning – möten mellan människor på olika arenor inom festivalen med olika scener (för talks, naturscen, dansbana), hållbarhetstorg, kaféverksamhet som skapar tillfällen för gränsöverskridande möten.
  • Ekologisk tillämpning – kunskapsspridning via talks, workshops (exempelvis bygga insektshotell, gruvdrift, hållbar ekonomi), hållbart fiske samt hemsida. Teater som förmedlar kunskap och upplevelser till barn och unga om naturen, levnadssätt mm där även workshop ingår.
  • Ekonomisk tillämpning – hela festivalen verkar som en förebild genom att visa på möjligheten att driva en festival med små medel d.v.s. med liten ekonomisk budget.

Förutom själva festivalen i sig som exempel hölls workshop i hållbar ekonomi med nationella och internationella exempel från nu fungerande sådana miljöer. Erfarenhetsutbyte skedde mellan näringsidkare, entreprenörer och kunskapsförmedlare inom internationella världsekonomier som bröts ner till
den lokala miljön. Allt för att bidra till reducering av misstag.

Festivalens hållbarhetstorg är ett exempel på hur vi bedriver lokalt arbete på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar. Här presenterades hur man enkelt kan sätta upp egna solceller, energirådgivning bl.a vad gäller isolering vid husbyggande (energisparande miljövänliga åtgärder och material), hållbart och miljövänligt fiske, information om internationella handelsavtal, information och försäljning av lokala ekologiska jordbruksprodukter, visning av insektshotell, cykeltransport (Movebybike), hållbara hud- hårvårdsvårdsprodukter samt tillämpning av dessa, hur man kan använda och omskapa återbrukat material, smedja som visade hur gammalt skrot kan bli bruks- och konstföremål.

Information, visning och försäljning av ekologiska färger helt utan kemikalier. Där presenterades även information om Vindeläven-Juhtatdahka biosfärskandidat (UNESCO).

Kunskap om den samiska kulturen och den renskötsel som bedrivs belystes under festivalen av samer med berättande i form av samisk musik, jojk. Föredrag hölls bland annat om gruvdrift och dess biverkningar på den samiska kulturen och dess näringsidkande verksamhet.

Kullar & Klang utgör en mötesplats (hela festivalen i sig, via Talks, olika scener, hållbarhetstorg och hemsida/social media). Här erbjuds därmed gränsöverskridande möten längs älvdalen mellan lokalbefolkning, mellan lokala entreprenörer och forskare och praktiker, såväl som myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor. På hemsida och social media finns att tillgå bilder och videos med inspelade Talks för våra målgrupper som inte hade möjlighet att närvara fysiskt och för att kunna fortsätta dialogen om det hållbara samhället.
(se: http://www.kullaroklang.se)

I fjol och i år har hållbarhetsfestivaler såsom Kvickrotsfestivalen (Bjurholm), Backenfestivalen (Umeå) med samma intentioner har haft oss som förebild. Enskilda individer berättar om egna initiativ till aktion (gått med styrelser och startat nya aktivitetsgrupper) utifrån Kullar & Klangs anda. Kullar & Klang själv har hämtat.

Här kan ni ladda ner slutrapporten.