Arbetet inom biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka ska genomsyras av fem grundläggande principer, eller horisontella kriterier, enligt nedan. Dessa är alltså inga fokusområden utan principer som ska prägla allt arbete inom biosfärområdet.

De fyra första av dessa grundläggande principer är obligatoriska i samtliga arbeten som finansieras av biosfärområdet och ska användas som verktyg för att nå mål och resultat. Kriteriet klimat kommer att beaktas i särskilda utlysningar. 

Bred samverkan, lokalt engagemang och demokrati

Själva grundbulten och arbetssättet för Unesco:s biosfärområden är att vi ska ge möjlighet till ökat lokalt engagemang genom samverkan, gemensamma mötesplatser och projekt.

Samtliga planer och strategier i området lyfter fram samverkan och samarbete över sektors- och administrativa gränser som en förutsättning för att planernas mål ska nås. Flera av kommunerna i området lyfter särskilt fram vikten av samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor, både mellan kommunerna och regionala aktörer och universiteten samt kommuner emellan, för att kunna uppnå målen. Biosfärområdets tvärsektoriella arbetssätt med samverkansfokus kan således fungera som ett verktyg för måluppfyllelse och samtidigt skapa framgångsrika synergier.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. De svenska nationella jämställdhetsmålen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vindelälven-Juhtatdahka ska vara ett biosfärområde som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet som horisontellt kriterium innebär att arbetet med jämställdhet ska införas i allt arbete och i allt beslutsfattande som rör biosfärområdet. Det för att jämställdhet inte ska vara något separat eller tillfälligt. Det ska också införas systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och utvärdering.

Mångfald

Principen om mångfald handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället och arbetslivet. Genom att ta tillvara alla människors kompetens och erfarenhet kan vi bidra till den regionala utvecklingen. Att arbeta med mångfald handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, samt att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättningar, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder och socioekonomiska förutsättningar.

Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I praktiken innebär detta att säkerställa att de projekt och strategiska insatser som genomförs tillvaratar alla människors olikheter utan att diskriminera.

Lärande för hållbar utveckling

Lärande som bygger på lokala behov med bevarad traditionell, lokal kunskap samt ny forskning och kunskapsöverföring är ytterligare en grundbult i Unesco:s biosfärprogram. En hållbar utveckling utmanar vår nuvarande världsbild och kan därmed inte byggas utan kunskap och engagemang. Den kräver också ett helhetstänkande för att sambanden mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska värdena ska kunna ses och förstås. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsmetoder och processinriktade förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett reellt inflytande.

Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare med stora globala konsekvenser som följd. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet minimeras. Det är dock ett faktum att klimatet förändras och de konsekvenser det medför kräver att samhället också aktivt arbetar med anpassningar till ett förändrat klimat.