Genomförda projekt

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka har haft möjlighet att vara delaktiga i, och till viss del finansierat en rad projekt genom åren. Har kan du läsa mer om de genomförda projekten.

Route Gastronomique – ett projekt med utbildning för kockar, råvaruleverantörer och matproducenter som avslutades 2014 och projektleddes av Ulla Blomkvist. Läs mer om projektet genom att klicka på knappen nedan.

Naturskolan i Umeå
Naturskolan i Umeå samarbetar med skolor i alla kommuner längs Vindelälven. Förutom att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven– Juhttátahkka så erbjuder man fortbildning och lektioner om älvlandskapets unika karaktär och om vikten av en hållbar utveckling. Läs mer genom att klicka på knappen nedan.

Förstudie väg 363
Kandidaturen har varit med och tagit fram en förstudie för att
förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket. Förstudien är nu igång och det kan du läsa mer om på knappen nedan.

Med vingar längs Vindelälven – bokmässan UNSEEN, Amsterdam
Den 22-24 september 2017 deltog Bertil Hagberg, Sesamphoto, författare av boken Med vingar längs Vindelälven och upphovsman till filmen om vårt område, i bok- och fotomässan UNSEEN i Amsterdam. I samband med satsningen på engelsk text i boken ser han många möjligheter att samtidigt presentera vårt tilltänkta biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka. Han kommer att på minst en plats på mässan visa filmen och hålla information på engelska och tyska. Medverkan i mässan är viktig på grund av det stora intresse som holländare har för norra Sverige och detta är en jättebra möjlighet att locka dem till Vindelälvens sköna område med otrolig natur, en stor mängd upplevelser och aktiviteter och framför allt vänliga människor som kan ta hand om besökare. Kandidaturen finansierade resekostnaden för detta. Köp boken här eller se den fina filmen här.

Hemvändar- och kulturdag, Så minns vi byn
Rusksele Hembygdsförening har i många år planerat en hemvändardag, som skulle spegla den äldsta tid som vi fortfarande har levande berättarvittnen till, från 1940-tal och framåt. De ville lyfta vindelådalen som ett enda område, som binds samman med älven som sträcker sig från fjäll till hav, där i identiteten som boende efter vindelådalen stärks. En viktig del i detta blir då den långa tradition av samer som vintertid kom och bodde hos olika familjer i byn. Långt innan de samiska familjerna skaffade egna hus i de områden där de hade vinterbete, så löste man boendet genom att bo hemma hos olika familjer. Detta förekom kanske fram till 60-talet och sedan började man hyra hus för sitt vinterboende. 

Det Rusksele Hembygdsförening ville nå med sitt projekt och denna dag är ett ökat intresse för byns historia och dess människor och kanske viktigast att knyta nya kontakter utifrån ett historiskt perspektiv. Vindelälvens dalgång är ett område som sitter ihop från hav till fjäll och där vi alla är beroende av varandra på ett eller annat sätt. Vindelälven- Juhttátahkka biosfärområde medfinansierar ”Hemvändar- och kulturdag- så minns vi byn” då projektet ligger i linje med biosfärkandidaturens mål, vision och verksamhetsidé genom att det syftar till att öka intresset för en av älvdalens byars historia och dess människor och att återta kontakten med historiska relationer samt visar att Vindelälvens dalgång är en naturlig enhet där vi alla är beroende av varandra på något sätt. Genom sitt avstamp i historiska relationer bidrar projektet till att få återuppleva minnen och berättelser, ett återupptaget samarbete samt ökad förståelse mellan Ruskseles bybor och renskötare som historiskt och i nutid har haft och har sina renar i området

Dagen dokumenterades i bild och film, där människor som vill kan få berätta gamla minnen från Rusksele både direkt och om man vill berätta framför kamera. 

Hållbarhetsfestivalen Kullar & klang
Festivalen hålls på våren i  Vännforsbäck och går i hållbarhetens tecken. Den firar naturens skiften med visdom, musik, mat och glädje. Festivalen rymmer plats för talare, marknadsstånd med lokalproducerade varor, workshops, lek, musik och dans samt närodlad mat. Kansliet bidrog 2016 med två bussar så att nyanlända från Hällnäs skulle kunna besöka festivalen. Här kan ni ladda ner deras slutrapport. Besök deras hemsida här

Förstudie om fullfoder – samverkan mellan lantbrukare och rennäring. Syfte: Det övergripande syftet för rennäringen är att få tillgång till ett bra och ekonomiskt foder för stödutfodring av renarna. För de jordbrukare som deltar handlar det om möjligheter till lönsamma affärer, och för båda näringarna har projektet möjlighet att skapa bättre relationer då båda drar nytta av en samverkan. Det specifika syftet med denna förstudie är att sammanställa hittills gjorda erfarenheter; att samla ett antal intressenter och kompetenser för att bygga en projektgrupp/ett partnerskap; och att färdigställa en ansökan om finansiering för ett fullskaligt, flerårigt projekt.

Projekttid: jan 2019-maj 2019.

Projektägare: LRF Västerbotten (Arne Lindström)

Förstudie om klimatanpassning i Rans sameby
Syfte: Att gemensamt i samebyn komma fram till genomförbara förslag och idéer hur samebyn ska växa starkare genom tider av förändring, bibehålla traditionell kunskap och vidareutveckla en livskraftig, harmonisk och naturbetesbaserad renskötsel med fokus på familjerna, naturen och omsorg för renen. Ambitionen är att förstudien ska utmynna i en projektansökan för genomförande.

Projekttid: 2019-01-01-2019-06-30.

Projektägare: Ran Sameby (Linn Larsson)

Inventering av kulturmarker inom Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde
Syfte
– Att identifiera lämpliga kulturmarker och kulturobjekt i området som haft betydelse för den biologiska mångfalden. Exempel är gamla bosättningar, marker som betats, områden som utnyttjats för strandslåtter och myrslåtter samt samiska vallar och andra områden som bl.a. hör till renskötseln

– Att samla identifierade objekt och därtill hörande information i en databas

– Att undersöka hur markägare, djurhållare och andra aktörer i landskapet ser på framtiden för de identifierade objekten

– Att göra en handlingsplan för vilka värdefulla kulturlämningar som bör restaureras, hur de kan fortsätta hävdas och göras tillgängliga för en intresserad allmänhet och därmed berika biosfärkandidatområdet

– Att färdigställa en större EU-ansökan (LIFE-fonden) för att finansiera restaurering och fortsatt hävd med betande djur, slåtter, etc av särskilt värdefulla kulturmarker

Projekttid: januari 2019-augusti 2019

Projektägare: Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde

Kurs i samisk byggkultur med taklagsfest

Syfte och mål
Syftet med timringskursen är att bevara och föra vidare kunskapen i samisk byggnadskultur och ett långsiktigt hållbart boende och byggkunskap för alla. Målet är att uppföra minst två skogssamekåtor och en förrådskoja eller skogs/fjällkoja. Dessutom att hålla en kurs i Sorsele där den ena skogssamekåtan skall stå och den andra kursen i Ammarnäs där kåta och koja ska uppföras på föreningens mark. För att uppmärksamma kurserna avslutas de genom två taklagsfester som traditionen bjuder. Vi erbjuder förstås samiska delikatesser för besökare och allmänhet till ett angenämt pris.

Projekttid: 1 juli 2019 – 1 september 2019
Projektägare: Ammarnäs Sameförening (Eva Mikaelsson)

Skolan i ett biosfärområde
Syfte: Att lyfta byns historia och även fånga barnens intresse för vårt område i världen. Att känna sin historia och därigenom se sin framtid. Att få höra barnens tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden.

Projekttid: september 2018-maj 2019

Projektägare: Rusksele Hembygdsförening (Erik Alnersson)

Fiskepoesi
Syfte: Poesisällskapet bjuder in till olika workshop runt om i Sorsele kommun och försöker engagera många att skriva om fisk och fiske i Vindelälven och dess olika biflöden. Vi planerar att framföra dikterna vid olika fiskeevenemang. Slutmålet är att sammanställa en antologi med dikter och fotografier inspirerade från Vindelälven och fisket i Sorsele kommun.

Projekttid: juni 2018-juni 2019

Projektägare: Sorsele poesisällskap (Carina Bergström)

Várieste miärrije
Syfte: Att genom intervjuer och arkivmaterial insamla umesamiska namn på fjäll- och ortnamn längs Vindelälven och tyda de namn som redan finns på kartan (med fokus på Vindelfjällens naturreservat). Att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling. Att använda intervjumaterial, berättelser och andra intressanta saker som kommer fram till att bli barnböcker och därmed säkra att vår berättartradition och viktiga historier kommer fram i ljuset.

Projekttid:

Projektägare: Sara-Helén Persson och Sophia Rehnfjell, Ran sameby