Själva grundbulten och arbetssättet för Unesco:s biosfärområden är att vi ska ge möjlighet till ökat lokalt engagemang genom samverkan, gemensamma mötesplatser och projekt.

Samtliga planer och strategier i området lyfter fram samverkan och samarbete över sektors- och administrativa gränser som en förutsättning för att planernas mål ska nås. Flera av kommunerna i området lyfter särskilt fram vikten av samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor, både mellan kommunerna och regionala aktörer och universiteten samt kommuner emellan, för att kunna uppnå målen. Biosfärområdets tvärsektoriella arbetssätt med samverkansfokus kan således fungera som ett verktyg för måluppfyllelse och samtidigt skapa framgångsrika synergier.