Vad är ett biosfärområde?

Vindelälven är en fritt strömmande älv som rinner genom landskapen Lappland och Västerbotten, genom fjäll, skogsland, myr och kust. Den tar sin början i Ammarnäsfjällen vid norska gränsen, och rinner ut i Umeälven vid kusten. En färd på närmare 500 kilometer.

Vindelälven är en av våra fyra nationalälvar, vilket innebär att den är grundlagsskyddad från att byggas ut. Vindelälven är även ett Natura 2000-område som är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive län. 90 av livsmiljöerna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets finns här. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Vindelälven har liksom dess biflöde Laisälven alltid varit en livsnerv och transportled i landskapet för djur och människor. I älvdalarna finns det spår av jägar- och samlarfolk redan från tiden för den senaste inlandsisens avsmältning. Än idag fungerar Vindelälven som flyttled, och fjällsamebyarnas långa, obrutna flytt av renar från fjäll till kust längs älven är unik – en av de längsta förflyttningarna av boskap man känner i nutid. Det umesamiska ordet för flyttled är ”Juhttátahkka”, en bra beskrivning av en av Vindelälvens många funktioner.

Samiskt och svenskt kulturarv
Vindelälvsdalen har ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Den kulturella mångfalden i älvdalen utgör en tillgång och en utmaning att förvalta. Det finns till exempel värdefull kunskap i form av språk, hantverk, kultur och näring som riskerar att gå förlorade. Vindelälven som biosfärområde skulle i denna kulturella kontext kunna fungera som ett modellområde för frågor kring identitet, kulturarv, hållbar markanvändning och naturförvaltning.

Öppna, levande landskap
Vindelälvens återkommande översvämningar ger ny näring till dess stränder – en av anledningarna till att man har brukat jorden och hållit tamboskap under århundraden. Området där Vindelälven rinner ihop med Umeälven har varit en jordbruksbygd sedan medeltiden.

Om än villkoren för att försörja sig på  jordbruk har blivit allt svårare, finns längs Vindelälven ett levande kulturarv i form av ett välhävdat odlingslandskap och öppna betesmarker, som bidrar till den biologiska mångfalden i älvdalen.

Näringar och entreprenörskap
I området finns en passion för entreprenörskap. Här finns människor med höga ambitioner, stark drivkraft och stor kompetens. Företagen, stora som små, driver utvecklingen framåt. Här finns världsledande teknikföretag som ingår i det rikskända Skogstekniska klustret som har sitt centrum i Vindeln. Här finns även en mängd entreprenörer från branscher som IT, besöksnäring, tjänsteföretag och butiker. Här finns även sådana näringar som traditionellt brukar förknippas med området, som skogsbruk och träförädling, jordbruk, rennäring.

Biosfärområdet
Biosfärområdet är cirka 1,3 miljoner hektar stort och sträcker sig från fjäll till kust. Området omfattar Vindelälvens, Laisälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden och utgör både en sammanhållen ekologisk som social enhet. Landskapet rymmer en mångfald av natur- och kulturmiljöer som i dagsläget inte finns representerade i biosfärnätverket, varken i Sverige eller internationellt.

Vindelälven är i sin helhet skyddad och omfattas av olika riksintressen och naturskydd. Områdets biologiska värden och kulturarv och möjligheterna som ges för friluftslivet. Biosfärområdet ska fungera som ett modellområde för hållbar utveckling,  där arbetet utgår från lokalt utvecklingsarbete samtidigt som områdets bevarade/skyddade områden lyfts fram och erfarenheter och vunnen kunskap sprids till andra områden världen över.  Klimatforskningen får särskilda förutsättningar genom områdets storlek och karaktär.