Utveckling av lokalsamhället

Biosfärområdet ska bidra till utvecklingen av lokalsamhället genom att bland annat bidra till att:

• Ta initiativ till möten med representanter från kommunerna för att hitta gemensamma intressefrågor. T.ex. samla gemensamma frågor i den kommunala översiktsplaneringen.

• Aggregera, facilitera och dela goda exempel från andra svenska och internationella biosfärområdens arbete med samhällsutveckling.

• Aggregera, facilitera och dela goda exempel från ”modellområden” i Vindelälven-Juhtatdahka, t ex samhällen och byar på uppgång. Intervjua inflyttare om varför de valt att flytta dit. Gör korta filmer och berättelser och dela i biosfärområdets digitala nätverk och i det nationella och internationella MAB-nätverket.

• Skapa möjlighet för geografiska utbyten och nätverksbyggande mellan unga inom biosfärområdet – från storstad och kust till skog och fjäll – för att lära av varandra om olika utmaningar och möjligheter med att nå en hållbar utveckling.

• Utveckla arbetet med digitala ”info-points” (biosfärambassader). Ta del av Sorseles erfarenheter och sprida till resten av området.