Beskrivning

Digital karta över biosfärområdet är ett samarbetsprojekt mellan Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka, de sex kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs, Umeå och VIKOM. En digital karta över biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka omfattar delar av Västerbotten och Norrbotten och syftar till att synliggöra det geografiska området, aktiviteter och besöksmål, dess människor samt konceptet biosfärområde som modellområde för hållbar utveckling.

Framtagande av hållbarhetskriterier, lokal förankring och informationsinsatser lyfter fram hållbar utveckling i dess tre perspektiv – socio-kulturell, ekonomisk och ekologisk. Att samla informationen på ett överskådligt sätt och tillgängliggöra den med hjälp av modern och lättillgänglig teknik har många fördelar. Det blir enklare för besökare och boende att upptäcka vad som finns att se, göra och uppleva i området. Ökad kännedom om området och medvetenhet om möjligheterna som finns här kan leda till en förstärkt och mer hållbar besöksnäring och bidrar till utveckling av lokalsamhället. Digitala kartan blir det ett tydligt redskap för att visa vad biosfärområdet är, samt vilka möjligheter det innebär och vad som är aktuellt här.

En lättillgänglig karta som visar på olika alternativ kan få fler människor och även nya målgrupper att komma ut att söka friluftsupplevelser. Att vara ute i naturen ökar välmåendet och leder till förbättrad folkhälsa. Projektet passar väl i Naturvårdsverkets satsning Friluftslivets år 2021 som handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.

Biosfärområdena är arenor för implementering av de globala hållbarhetsmålen. Vindelälven-Juhttátahkka är ett modellområde för hållbar utveckling utsedd av Unesco och i det här projektet kommer att arbeta särskilt med de globala målen 3 (God hälsa och välbefinnande), 11 (Hållbara städer och samhällen), 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap).

Med underifrånperspektiv har sex fokusområden för det fortsatta biosfärarbetet identifierats: Mångfald av kulturella uttryck, Besöksnäring och friluftsliv för alla Framgångsrik renskötsel, Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, Utveckling av lokalsamhället och Levande landskap. Innehållet i digitala kartan ska utformas utifrån dessa områden.

Åtgärder

 1. Att undersöka möjligheter och kostnader för att skapa, underhålla och utveckla en digital karta över
  biosfärområdet. Att ta fram som underlag minst 2 olika alternativ för en välfungerande, kostnadseffektiv, lätt
  att förvalta och användarvänlig digital karta över biosfärområdet. (Övrigt)
 2. Arbete med hållbarhetskriterier och potentiella besöksmål. Besöksplatserna kommer att utgå från lokal
  kännedom och engagemang. Hänsyn tas till platser som riskerar att utsättas för överexploatering, områden
  som är känsliga ur ett rennäringsperspektiv eller natur- och miljöperspektiv. Möten med arbetsgrupp och
  intressenter. (Övrigt)
 3. Fastställande av hållbarhetskriterier. Inventera och kartlägga minst 150 platser (besöksmål, kulturplatser,
  platser med historisk betydelse, känsliga platser utifrån rennäring, lokalt perspektiv, etc).Förankring av
  besöksplatser sker lokalt i kommunerna för att säkerställa ett hållbart perspektiv på digitala kartan.
  Information och kommunikation. (Övrigt)
 4. Sammanställning, publicering, utveckling av digitala kartan med minst sex kategorier av informantion
  relaterade till natur, kultur och friluftsliv. Initiering och drift av kartan samt framtagande av driftrutiner.
  Information och kommunikation. (Sammanställning av befintligt underlag )

Politikområden

 • Regional utveckling (50 %) Ökad kännedom om området och medvetenhet om möjligheterna som finns
  här leder till en förstärkt och mer hållbar besöksnäring och bidrar till utveckling av lokalsamhället.
 • Kulturmiljö (25 %) Några långsiktiga effekter av projektet är ökad kunskap och förståelse för natur och
  kultur i området.
 • Friluftsliv (25 %) Projektet syftar även till förbättrad folkhälsa genom att nå och bjuda in nya målgrupper
  till friluftslivet.Digitalisering tillgängliggör information på ett nytt sätt och öppnar möjligheter att
  introducera närnaturenför människor ovana vid friluftsvistelse.
Naturvårdsverket

PROJEKTÄGARE

Jessica Öberg
Jessica ÖbergProjektledare
Vindelns Kommun
Vindelns Kommun
Vindelns kommun är en kommun i Västerbottens län i landskapet Västerbotten i Sverige. Centralort är Vindeln.
Lokala Naturvårdssatsningen
Lokala Naturvårdssatsningen
Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.