Levande landskap

Biosfärområdet ska bidra till ett levande landskap genom att bland annat:

• Samverka med forskare, jordbrukare (lokal kunskap) och LRF för undersöka utvecklingspotential i lokal odling av mat.

• Aggregera och kartlägga information om jordbruk och skogsbruk i landskapet. Det innefattar bl.a. ytor odlingsmark (från LRF), olika typer av skogsbruk (från Skogsstyrelsen och SLU). Informationen är nödvändig för att kunna följa utvecklingen av över tiden.

• Samverka med olika intressenter med syfte att öka ytan brukad jordbruksmark, inklusive naturbetesmark, i området.

• Uppmuntra och stödja Skogsstyrelsen, LRF, Länsstyrelsen, Norra skogsägarna, skogsbolag, företagare och ideella föreningar (t.ex. Naturskyddsföreningen och Svenska turistföreningen) att aggregera kunskap om olika typer av markanvändning och om olika markägares mål med sin mark och sitt brukande (t.ex. vilka brukningsmetoder som används/vill användas – till nytta för analyser
av ekosystemtjänster, möjliga jobb, och nätverksbyggande av gemensamma intressen.

• Kommunicera, synliggöra och kartlägga ekosystemtjänster (EST) specifika för VindelälvenJuhtatdahka.