Framgångsrik renskötsel

Biosfärområdet ska bidra till framgångsrik renskötsel genom att bland annat:

• Samverka med samebyar, Trafikverket, försäkringsbolag m.fl. om testning av innovativa lösningar för att minska trafikolyckor med renar.

• Samverka med samebyar, universiteten, skogsbolag, Skogsstyrelsen, WWF och ideella föreningar om framtagande av lavrika rastplatser längs flyttleder.

• Bistå i arbetet med att sprida kunskap om samisk kultur, historia och om renskötsel. Inkluderar att stödja produktion av filmer och berättelser som delas i biosfärområdets digitala nätverk och i det nationella och internationella MAB-nätverket.

• Samordna och skapa mötesplatser för LRF, jordbrukare och renskötare för att möjliggöra lokal produktion av ensilage för ren. Detta skapar jobbtillfällen och öppnar landskapet samtidigt som renarnas hälsa stärks.

• Bidra till utbyten mellan samer från området och andra urfolk för att dela erfarenheter.